วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

แนะนำตัวเอง

       ประวัติส่วนตัว
-ชื่อ นาย ศุภวัฒน์ ศรีวินัย เลขที่ 7 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
-อยู่บ้านเลขที่3 หมู่ 2 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
-กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
-อาศัยอยู่กับพ่อแม่
-มีพี่น้องทั้งหมด 2คน

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

แนะนำโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม


                                   ประวัติโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2523  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เมื่อแรกตั้งสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนนักเรียนแบบสหศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิง  มีเนื้อที่ 73 ไร่  2 งาน สถานที่ตั้ง เลขที่ 170 หมู่ 8 ถนนศรีสะเกษ–อุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
          ชื่อโรงเรียน “ไกรภักดีวิทยาคม” ตั้งชื่อตามนามของเจ้าเมืองซึ่งปกครองจังหวัดศรีสะเกษคนแรกคือ “พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน  จึงเป็นที่มาของชื่อ “โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม” เมื่อเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2523  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครู 6 คน  นักเรียน 80 คน และนักการภารโรง 1 คน  ได้ขอใช้อาคารเรียน
ของโรงเรียน หนองตะมะเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน
ต่อมาในปีการศึกษา 2523 ภาคเรียนที่ 2  จึงสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก  และทำการเรียนการสอนในพื้นที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน